سرگذشت کسی که هیچ کس نبود
 

 

         میزی برای کار

                کاری برای تخت 

                       تختی برای خواب

                                خوابی برای جان

                                        جانی برای مرگ

                                                مرگی برای یاد

                                                         یادی برای سنگ

                                                                 این بود زندگی !!!

 

 

      

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۸۹ساعت 18:24  توسط کسی که هیچ نیست  |