سرگذشت کسی که هیچ کس نبود
 

 

         میزی برای کار

                کاری برای تخت 

                       تختی برای خواب

                                خوابی برای جان

                                        جانی برای مرگ

                                                مرگی برای یاد

                                                         یادی برای سنگ

                                                                 این بود زندگی !!!

 

 

      

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و سوم شهریور 1389ساعت 18:24  توسط کسی که هیچ نیست  |